Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Peştera din Dealul Solovan

Localizare Este situată pe teritoriul administrativ al municipiului Sighetu Marmaţiei şi are suprafaţă de 1 ha.
Categorie Monument al naturii, clasa C, categoria a III-a UICN.
Administrare Administrarea acestei arii protejate este realizată de către primăria municipiului Sighetu Marmaţiei.
Scop Scopul principal al ariei naturale protejate este cel de conservare a diversităţii biologice cavernicole. De asemenea se urmăreşte excluderea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, precum şi asigurarea condiţiilor pentru activităţi educative, recreative şi de cercetare ştiinţifică.
Descriere Dealul Solovan este situat în imediata vecinătate sudică de municipiul Sighetu Marmaţiei. Din punct de vedere fitogeografic se încadrează în provincia Central-europeană, subprovincia Carpaţilor Orientali, circumscripţia Munţilor Oaş-Gutin-Văratec în care se include şi etajul colinar. Este bine individualizat între râul Iza şi afluenţii săi, Şugău şi Val. Spinului până la Culmea Hotarului. Reprezintă o regiune de legătură între munţii vulcanici şi Depresiunea Maramureşului. Este aliniată în direcţia SE-NV cu o lungime aprox. de 10 km. Energia de relief este de 352 m, (între 264 – 616 m.).
Dealul Solovan este format din roci sedimentare (gresii, argile, conglomerate) în general orizontal situate. Pe abrupturi (cu pante de peste 30-40 grade) roca este la suprafaţă (la Ciredi, pe alocuri pe serpentine, deasupra grădinii Bota), iar în câteva cazuri s-au format alunecări de teren (Lazu Şesului, Val. Spinului). În partea superioară a serpentinelor se găseşte o peşteră săpată de ape de precipitaţii în gresii oligocene.


Peştera din Dealul Solovan

GB Solovan Hill Cave

Location It is located on the administrative territory of the Sighetu Marmaţiei town and it has a surface of 1 ha.
Category Natural monument, class C, third IUCN category.
Administration This protected area is administrated by Sighetu Marmaţiei Town Hall.
Interest The main goal of this protected area is to conserve the cavern biological diversity. Also it pursues the exclusion and prevention of the exploitation or utilisation of the natural resources, (practices that are against the conservation objective) and it ensures conditions for educational, scientific research and entertaining activities.
Description The Solovan Hill is situated near by the south part of the Sighetu Marmaţiei town. Phitogeographically, it is framed in Central-European province, Oriental Carpathians sub province, Oaş-Gutâi-Văratec Mountains circumscription, in which is included the hillock level. It is well individualised between the Iza river and its affluent, Sugău and Spinului Valley, all the way to the Culmea Hotarului. It represents a connection area between the volcanic mountains and the Maramureş Depression. It aligned on a SE-NV direction for approximately 10 km. The relief energy is 352 m, (between 264 and 616 m). The Solovan Hill it is formed by sedimentary rocks (grit stones, clay, conglomerates), generally situated horizontally. On the slants (with slopes of over 30-40 grades) the rock is visible at the surface (at Ciredi, here and there on the serpentines, over the Bota Garden), and in some cases have been formed land slides (Lazu Şesului, Spinului Valley). In the superior part of the serpentines is situated a cave formed water and precipitation action in Oligocene grit stones.
Copyright © 2007 Oana Viorica Danci & Ioan Pop
Adresa:
Legături:
Site realizat de: