Arii protejate Maramureş
Descarcă harta
Arii protejate Maramureş

Pădurile seculare de la Strîmbu Băiuţ

Categorie Rezervaţie naturală forestieră, categoria a IV-a UICN.
Obiectiv Obiectivul principal al ariei protejate îl constituie conservarea unor ecosisteme forestiere primare aflate într-un stadiu de echilibru dinamic, cu structuri complexe, pluriene cu elemente multiseculare. Ecosistemele vizate reprezintă eşantioane ale habitatelor naturale existente în regiune de valoare deosebită, unice în zona Munţilor Carpaţi.
Alte servicii de mediu:
Structura deosebit de complexă, plurienă/modul de funcţionare cu capacitate de a evolua spre stări de avansat echilibru dinamic, conferă acestor păduri o stabilitate optimă şi o maximă eficienţă polifuncţională;
  • rolul higrologic, antierozional, de protecţie al versanţilor şi solurilor este îndeplinit în modul cel mai eficient /durabil de către arboretele a căror structură este menţinută în această formă nealterată cu intervenţii antropice minime în ce priveşte desfăşurarea proceselor interne specifice (din punct de vedere silvic cca 77 % din arborete sunt încadrate în categoria funcţională 1-2A, având rol antierozional, de susţinere a solurilor şi protecţie a versanţilor);
  • stabilitatea ecosistemică caracteristică şi structura acestor tipuri de păduri oferă o capacitate maximă de protecţie contra factorilor climatici dăunători;
  • productivitatea de biomasă ridicată cu preponderenţa arborilor groşi şi foarte groşi determină acumulări în cantităţi maxime a masei lemnoase vii şi în curs de descompunere (lemn mort) contribuind astfel la sechestrarea optimă a CO2 pentru aceste tipuri de ecosisteme;
  • important rol peisagistic forestier dat de compoziţia eterogenă în special a speciilor din etajul arborescent, structura acestora cu elemente dominante cu dimensiuni impresionante - (diametru > 150 cm şi înălţimi ≈ 50 m pentru specia Abies alba (brad); diametru > 180 cm şi înălţimi ≈ 49 m pentru specia Fagus silvatica (fag); diametru > 130 cm şi înălţimi > 40 m pentru specia Acer pseudoplatanus (paltin); diametru > 100 cm şi înălţimi > 40 m pentru specii precum Fraxinus excelsior (frasin), Picea Abies (molid)), precum şi alternanţa pădurilor seculare cu zone umede şi stâncării;
  • adăpostesc o biodiversitate bogată, reprezentativă pentru condiţiile staţionale locale (între care habitate prioritare, specii rare, vulnerabile, periclitate);
  • dispunerea suprafeţelor este concepută să constituie o reţea de zone de linişte, reproducere sau refugiu pentru fauna locală prezentă în special pentru păsări şi mamifere mari;
  • asigură un microclimat cu influenţă locală.
Suprafaţă Suprafaţa totală a rezervaţiei propuse este de 1,414 ha şi se compune din 7 trupuri de pădure.
Administrare Rezervaţia este administrată integral în cadrul judeţului Maramureş pe teritoriul administrativ al comunelor Băiuţ, Lăpuş, Groşii Ţibleşului.
Teritoriile propuse aparţin în întregime fondului forestier proprietate publică a statului fiind administrate de Ocolul Silvic Strâmbu Băiuţ în cadrul Direcţiei Silvice Maramureş.
Caracterizare Prin constituirea acestei rezervaţii naturale se doreşte conservarea unor structuri ecosistemice forestiere primare deosebit de complexe şi păstrarea unor rezerve genetice importante în contextul conservării biodiversităţii la nivel regional naţional şi internaţional (Carpaţi).
O bună parte a acestor păduri au fost identificate ca “Păduri Virgine şi Cvasivirgine” şi în cadrul proiectului PIN-MATRA derulat de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) în cooperare cu Societatea Regală Olandeză pentru Conservarea Naturii (KNNV) în perioada 2002-2004.
De asemenea teritoriile ariei protejate reprezintă:
  • suprafeţe care conţin ecosisteme forestiere rare, relicte, ameninţate (ex: Habitate prioritare:turbării cu vegetaţie forestieră Păduri sud-est carpatice de frasin (Fraxinus excelsior), paltin (Acer pseudoplatanus), ulm (Ulmus glabra) cu Lunaria rediviva, rarişti de molidişuri pe stâncării);
  • suprafeţe care adăpostesc specii rare, ameninţate sau periclitate din flora (ex: Salix aurita, Drosera rotundifolia, Streptopus amplexifolius, etc) şi fauna locală (ex: Triturus montandonii, Bombina variegata, Vipera berus, Aquila pomarina, Strix uralensis, Ciconia nigraBubo bubo, Lynx lynx, Canis Lupus, Ursus arctos, etc.);
  • zone de concentrare critică (zone de linişte, reproducere şi refugiu) pentru specii din fauna locală în special păsări şi mamifere mari (păduri care adăpostesc bârloguri de urs, refugii pentru animale în ierni grele, zone de cuibărire a berzei negre, etc).
Arboretele prezintă o foarte mare diversitate compoziţională, fiind reprezentate de amestecuri naturale (putându-se observa şi fenomene de inversiune termică prin distribuţia speciilor pe versanţi) de: Fagus sylvatica (fag), Abies alba (brad), Picea abies (molid), Acer pseudoplatanus (paltin de munte), Fraxinus excelsior (frasin), Ulmus glabra (ulm), Acer platanoides (arţar), Betula pendula (mesteacăn) , Salix caprea (salcie căprească), Populus tremula (plop tremurator), etc.


Omul şi pădurile seculare, Copyright © Ștefan BALEA Fag multisecular în păduri de amestec, Copyright © Timur CHIȘ Fag multisecular diamentru 1,7m, înălţime 48m - Vl.Sălătrucoasa, Copyright © Radu VLAD Schimb de generaţii în păduri naturale, Copyright © Timur CHIȘ Lemn mort - traseu tematic Valea Văratecului, Copyright © Ștefan ANGHELESCU Brad de peste 300 ani - traseu tematic Poiana Botizei, Copyright © Radu VLAD Păstrăvul fagului - dependentă de lemnul mort de mari dimensiuni, Copyright © Radu VLAD Rosalia alpina - specie prioritară la nivel european, Copyright © Timur CHIȘ Ursul brun (Ursus arctos), Copyright © Gelu RADU Salamandră (Salamandra salamandra), Copyright © Ștefan ANGHELESCU Barza neagră (Ciconia nigra), Copyright © Ștefan ANGHELESCU Arborii morţi adăpostesc mai multă viaţă decât cei vii, Copyright © George DINICU Traseu tematic Valea Văratecului, Copyright © Timur CHIȘ Arbore multisecular, Copyright © Radu VLAD Traseul tematic Văratec, Copyright © Timur CHIȘ Păduri naturale, Copyright © Radu VLAD Peisaj de iarnă, Copyright © Radu VLAD Peisaj de iarnă - Valea Ulmului, Copyright © Radu VLAD Valea Văratecului, Copyright © Timur CHIȘ Schimb de generaţii, Copyright © Timur CHIȘ Peisaj de toamnă, Copyright © Radu VLAD Făgeto-brădete cu Leucojum sp., Copyright © Alex BORCEA Turbărie, Copyright © Timur CHIȘ Ghebe (Armillaria mellea), Copyright © Radu VLAD Descompunerea lemnului este un proces de durată, Copyright © Ștefan BALEA Lemnul mort şi regenerarea pădurilor în exces de umiditate la sol, Copyright © Radu VLAD
Adresa:
Legături:
Site realizat de: